Warranty Service

Производителят гарантира, че към датата на доставяне на електромотора до клиента, той ще бъде в състояние и с ниво на качество, както е описан в табелката за основни технически данни, в търговски вид и без дефекти.

Ако в срок от 1 (една) година на експлоатация, но НЕ повече от 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставка, купувачът открие дефект или несъответствие с описанието на продукта и чрез писмено заявление осведоми производителя, дефектът ще бъде отстранен, по преценка на производителя, чрез ремонт или подмяна на дефектиралата част или електромотор.

Купувачът носи отговорност за всякакви разходи по разглобяване, демонтаж, повторен монтаж или транспортни разходи, свързани с ремонта на съответната част или електромотор.

Същите условия остават в сила и при подмяна на части или електромотори, предоставени от производителя. Производителят запазва правото да се разпорежда с дефектиралите части и електромотори, подменени по силата на гаранционните условия. Купувачът дава достъп на производителя да установи дефекти или несъответствия в продукта. В случаите, в които ремонт или подмяна на продукта не решат проблема, производителят и купувачът  ще предоговорят финансовите параметри на сключения договор.

  • След установяване на дефект се свържете с производителя, за да получите разрешение за ремонтни дейности. Производителят НЕ носи отговорност за несъгласувани ремонти.
  • Сервизни повиквания и извънредни работни часове НЕ се покриват от тази Гаранционна полица.
  • При установяването на дефект, до производителя трябва да бъдат изпратени стандартен формуляр за гаранционен дефект, табелка за основни технически данни на електромотора и фактура за покупка.
  • При поискване от страна на производителя, дефектирали части или електромотори му се връщат за инспекция.
  • Резервни части или заменени по силата на гаранционните условия електромотори, ще бъдат безплатни за купувача.
  • Производителят НЕ носи отговорност за никакви части или продукти, които не са произведени и продадени от него. Тези продукти са предмет на Гаранционните условия на съответния производител.
  • Производителят НЕ носи отговорност при неправилно транспортиране.
  • Производителят НЕ носи отговорност за дефекти, причинени от природни бедствия.
  • Производителят и доставчиците НЕ носят отговорност при неправилно съхранение, инсталиране или, ако не се експлоатират и поддържат според приложената от производителя или доставчика „Инструкция за монтаж, експлоатация и поддръжка”, както и ако са предприемани несъгласувани с производителя ремонти или модификации на продукта.

Всякакви дефекти или несъответствия с описанието на електромотора, през гаранционния срок, се заявяват с настоящия ФОРМУЛЯР ЗА ГАРАНЦИОНЕН ДЕФЕКТ.
Попълненият формуляр, заедно с копие на фактурата за покупка и информацията от табелката за основни технически данни на изделието, трябва да се изпратят до Производителя или оторизиран сервиз (в писмена или електронна форма) и процедурата по отстраняване на дефекта, или несъответствието ще бъде стартирана.

В случай на неправилно или непълно попълнен формуляр, гаранцията ще бъде компрометирана.
При затруднение с попълването на формуляра, моля свържете се с Производителя за съдействие.


Формуляр за гаранционно събитие 

Купете си мобилна лаборатория SDM 30.

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.