Projects

В изпълнение на  Проект BG16RFOP002-2.012-0016 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на Електромоторен завод Елпром Троян ЕООД чрез инвестиции в иновативни, ресурсно и енергийно ефективни материални активи" по процедураBG16RFOP002-2.012 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин". финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява конкурс за избор на изпълнител чрез процедура „Избор с публична покана" за доставка на машини и оборудване  Краен срок за кандидатстване 06 юни 2019 г.

За повече информация ТУК.

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.