Инструкция за монтаж и демонтаж на спирачен възел 
и настройка на въздушна междина на електромагнитна спирачка

I Настройка на въздушната междина

  • По време на експлоатация, вследствие износване на феродото, при подмяна на спирачния възел или някои негови части, като Магнитопровод (поз.4) и Вентилатор с феродо (поз.8), се налага настройка на въздушната междина между Магнитопровода (поз.4) и Котвата (поз.6).
  • Въздушната междина между Магнитопровода (поз.4) и Котвата (поз.6) не трябва да надвишава 0.8мм.
  • Препоръчва се проверка и настройка на всеки 100 000 цикъла на работа на спирачката или поне ежегодно.
  • Фабричната настройка на разстоянието между Магнитопровода (поз.4) и Котвата (поз.6) е от 0.3мм до 0.5мм.

Внимание: Задължително преди да започнете демонтаж или настройка изключете електрозахранването на електродвигателя

Последователност на действията:
1. Развийте Винтовете (поз.1) и свалете Вентилаторния кожух (поз.13) на електродвигателя.
2. Проверете износването на Феродото (поз.7) на Вентилатора (поз.8). Ако дебелината му е под 1мм се налага вентилатора да се замени с нов.
3. Използвайки измервателен луфтомер проверете размера на въздушната междина между Магнитопровода (поз.4) и Котвата (поз.6) в четири точки на 90º по окръжността на котвата. Резултатите от измерванията трябва да са от 0.3мм до 0.8мм.

Ако не са в този диапазон се прави настройка по описания по долу начин:
1. Развийте Осигурителния винт (поз.11) на Гайка специална (поз.10).
2. Въздушната междина се регулира посредством леко завиване или развиване на Гайка специална (поз.10). Проверете отново размера на въздушната междина между Магнитопровода (поз.4) и Котвата (поз.6) на четири места дали е в рамките 0.3 - 0.5мм. Ако е така осигурете Гайка специална (поз.10) против саморазвиване, като завиете Осигурителния винт (поз.11).
3. Поставете Вентилаторния кожух (поз.13) и завийте Винтовете (поз.1).


II Демонтаж на спирачен възел

Внимание: Задължително преди да започнете демонтаж или  настройка изключете електрозахранването на електродвигателя.

1. Развийте Винтовете (поз.1) и свалете Вентилаторния кожух (поз.13) на електродвигателя.
2. Развийте Осигурителния винт (поз.11) на Гайка специална (поз.10).
3. Отвийте Гайка специална (поз.10).
4. Внимателно свалете Вентилатора с феродо (поз.8).
5. Свалете Котвата (поз.6).
6. Извадете Пружините (поз.12).
7. Разкачете и извадете Кабела (поз.3) захранващ Магнитопровода (поз.4) от клемната кутия на електродвигателя.
8. Развийте и свалете Винтовете (поз.5) закрепващи Магнитопровода (поз.6) към задния лагерен щит на електродвигателя.

По този начин спирачния възел състоящ се от Гайка специална, Вентилатор с феродо, Котва, Пружини, Магнитопровод и винтове с вътрешен шестостен за закрепване на магнитопровода към задния лагерен щит на електродвигателя е демонтиран. Подменете спирачния възел с нов или сменете само повредените части и го сглобете в обратна последователност.

III Монтаж на спирачен възел

1. Монтирайте Магнитопровода (поз.4) към задния лагерен щит на електродвигателя чрез завиване на Винтовете (поз.5).

Внимание: Винтовете задължително трябва да се осигуряват против саморазвиване със средноякостен осигурител за резби - например Локтайт 243

2. Поставете Пружините (поз.12) в отворите на Магнитопровода (поз.4).
3. Поставете котвата (поз.6) с шлифованата повърхнина към феродото на вентилатора така, че освобожденията на котвата да застанат срещу Винтовете (поз.5).
4. Монтирайте Вентилатора с феродо (поз.8), и се уверете, че Шпонката (поз.9) не е паднала от вала.
5. Завийте Гайка специална (поз.10).
6. Регулирайте въздушната междина посредством завиване или развиване на Гайка специална (поз.10). Проверете размера на въздушната междина между Магнитопровода (поз.4) и Котвата (поз.6) на четири места. При получаване на разстояние в размер на 0.3мм до 0.5мм, осигурете Гайка специална (поз.10) против саморазвиване, като завиете Осигурителния винт (поз11).
7. Поставете Вентилаторния кожух (поз.13) и се завийте винтовете (поз.1)
 


This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.