Поверителност на данните

“Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД Ви информира, че е регистриран администратор на лични данни в Комисията по защита на личните данни. Част от доброволно предоставените  на “Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила на “Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД. “Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД обработва лични данни по силата на закон и  за постигане на законово позволени цели, свързани с правата и интересите на техните субекти, както и за реализиране на своите законни интереси в качеството си на администратора на личните данни.  

“Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД Ви информира, че поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва  предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица. 

“Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД Ви информира., че предоставя личните данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на “Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД.  Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на “Електромоторен завод Елпром Троян“ ЕООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, както и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.   

Ние високо ценим сигурността на Вашите лични данни и осигуряването на тяхната защита е наш най-висш приоритет и съществена част от нашите стандарти за качество и професионализъм. Ние поемаме задължение и за в бъдеще да използваме Вашите лични данни само и единствено за ефективното реализиране на Вашите законни права и интереси.

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to browse this site you agree to the use of cookies. To find out more, read our cookie policy.