Проекти - Елпром Троян

Проекти

 

 

 

 

 

В изпълнение на  Проект BG16RFOP002-2.012-0016 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на Електромоторен завод Елпром Троян ЕООД чрез инвестиции в иновативни, ресурсно и енергийно ефективни материални активи" по процедураBG16RFOP002-2.012 - МИГ - Троян, Априлци, Угърчин „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин". финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, обявява конкурс за избор на изпълнител чрез процедура „Избор с публична покана" за доставка на машини и оборудване  Краен срок за кандидатстване 06 юни 2019 г.

За повече информация ТУК.